top of page

REGULAMIN

Korzystając z platformy zgadzasz się z treścią poniższego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez Shanti Studio Jogi Izabela Bieryło, NIP: 1133000821. 

 2. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i platformy z kursami online proszę o kontakt pod adresem e-mail: izabela.bierylo@gmail.com 

 3. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów online oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 5. Składając zamówienie w Serwisie oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptujesz jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.


II. Definicje

§2

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: www.cialowrownowadze.com

 2. Serwis – strona internetowa www.cialowrownowadze.com, zawierająca platformę e-Learningową z możliwością wykupienia Usługi, stworzona przez Usługodawcę, w ramach kreatora elektronicznej platformy edukacyjnej pod adresem www.cialowrownowadze.com świadczonej przez Shanti Studio Jogi Izabela Bieryło, NIP: 1133000821.

 3. Usługodawca – Podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu którym jest: Shanti Studio Jogi Izabela Bieryło, NIP: 1133000821.

 4. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:​​ adres poczty elektronicznej: izabela.bierylo@gmail.com 

 5. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;

 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 8. E-kurs – materiały w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF, zamieszczone w Serwisie, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Klientowi;

 9. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;

 10. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;

 11. Usługa – świadczona przez Usługodawce na rzecz Klienta usługa polegająca na udostępnianiu Klientowi dostępu do Platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF i Abonamentów;

 12. Okres Abonamentowy – 12 miesięcy począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta;

 13. Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta.

 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

 15. Rozporządzanie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

 17. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).


III. Warunki zawarcia umowy

§3

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie.

 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie uzyskania przez klienta dostępu do produktu cyfrowego.

 3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail.

 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę.


IV. Ceny i płatności

§4

 1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.

 2. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 3. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisów: PayPal, Stripe

 4. Dane do przelewu:

 5. Shanti Studio Jogi Izabela Bieryło, Tytuł: [Adres e-mail, Imię i nazwisko użyte przy logowaniu], Przelew tradycyjny: numer konta: 34 1160 2202 0000 0005 2961 4469, Blik na telefon: 537 874 016


V. Prawa autorskie

§5

Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży, powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.


VI. Prawo odstąpienia od umowy

§6

​Według art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Oznacza to, że po otrzymaniu dostępu do wybranego produktu cyfrowego (np. programu online) nie ma możliwości odstąpienia od umowy.


VII. Warunki świadczenia usług

§7

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej lub aplikacji FIT BY WIX.

 2. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.


VIII. Prawa i obowiązki usługodawcy

§8

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi dostępu do Serwisu – platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF.

 2. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta dostępu do Usługi w przypadku naruszenia praw i obowiązków Klienta.

 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego korzystania z platformy. Wszystkie materiały mają charakter edukacyjny.


§9

 1. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.

 2. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawce porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.

 3. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej izabela.bierylo@gmail.com lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu.

VIII. Prawa i obowiązki Klienta

§10

1. Klient rozumie, że treści na platformie mają charakter edukacyjny. Sposób korzystania z treści jest odpowiedzialnością wyłącznie Klienta

XI. Ochrona Danych Osobowych

§11

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:

  1. Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;

  2. Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.

 5. W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.

 7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i plików cookies.

 8. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.


XII. Postanowienia Końcowe

§13

 1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin: Tekst
bottom of page